خدمات

اداری شهرک غرب – ایران زمین

اداری گاندی

اداری یاسمن – جردن

دانشکده نفت طرشت

فروشگاه رفاه شیراز

مترو اقدسیه

ققنوس سمنان

مسکونی شهید عراقی پاسداران

مسکونی نیاوران

مسکونی چارچوب الهیه