مدیا (Midea)

داکت اسپلیت اینورتر مدیا، MTIT-36HWFN1

داکت اسپلیت اینورتر مدیا، MOTE30U-55HFN1

داکت اسپلیت اینورتر مدیا، MOTE30U-48HFN1

داکت اسپلیت اینورتر مدیا، MTIT-24HWFN1

داکت اسپلیت اینورتر مدیا، MOTD30U-24HFN1

داکت اسپلیت اینورتر مدیا، MOTD30-36HFN1

داکت اسپلیت اینورتر مدیا، MHGT-55HWFN1

داکت اسپلیت اینورتر مدیا، MHGT-48HWFN1

داکت اسپلیت اینورتر مدیا، IDR3-X90M

داکت اسپلیت اینورتر مدیا، IDR3-X71M

داکت اسپلیت اینورتر مدیا، IDR3-X160M

داکت اسپلیت اینورتر مدیا، IDR3-X105M